Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW

BM Auto

 

I.              Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawieranych przez Wynajmującego, w ramach Wypożyczalni Samochodów.

Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu chyba, że Umowa stanowi inaczej.

Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1.

W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są umową.

Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać:

1.1. osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat i posiada:

dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport)

ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy (min 12 miesięcy),

1.2. osoba reprezentująca osobę prawną, która ukończyła 21 lat i posiada:

dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport)

ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy(min 12 miesięcy),

kopię KRS, REGON i NIP oraz upoważnienie do reprezentacji firmy przy podpisaniu Umowy, w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z KRS kopię ostatniego dokumentu VAT – 7.

Samochód może być kierowany wyłącznie przez Osoby spełniające wymogi określone w pkt. 1 Regulaminu. . Samochód nie może zostać przekazany przez Najemcę do kierowania osobie trzeciej, nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem. Chyba, że powiadomi o takiej konieczności Wynajmującego i po weryfikacji, dodatkowy kierowca zostanie zaaprobowany przez Wynajmującego.

Wynajmujący ma prawo do weryfikacji danych podanych przez Najemcę oraz Drugiego Kierowcy. Podane dane muszą być ważne przez cały okres ważności Umowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych lub zmiany ich stanu w trakcie obowiązywania Umowy, Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od podpisania Umowy lub do jej natychmiastowego rozwiązania z winy Najemcy. W obu przypadkach Wynajmującemu przysługuje kara umowna zapisana w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do użytkowania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.

II.            Obowiązki Najemcy

Zasady użytkowania pojazdu

Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.

Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub / i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.

W czasie użytkowania Najemca lub każda osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

użytkowania samochodu  zgodnie z przeznaczeniem, jego parametrami technicznymi  oraz przepisami o Kodeksu Ruchu Drogowego

posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),

Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panela z radia i nie pozostawianie go w samochodzie),

Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),

Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu

Utrzymywania samochodu w należytej czystości. – w tym w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu

Ponadto zabrania się:

udziału w rajdach i wyścigach samochodowych, holowania innych pojazdów, przekraczania dopuszczalnej ładowności, w samochodzie zabrania się: palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, przewożenia zwierząt, przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.

Najemca otrzymuje samochód czysty wewnętrznie i zewnętrznie oraz sprawny technicznie zgodnie z Protokołem Przekazania oraz zobowiązuje się do zwrotu w takim samym stanie. Ewentualne uszkodzenia pojazdu lub zabrudzenia będą usuwane na koszt Najemcy zgodnie z  zapisami pkt XIII regulaminu, a jeśli będzie to niemożliwe to na podstawie systemu Audatex.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego rozdziału Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

Wynajmujący bądź osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania, sposobu przechowywania  i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za samochód do  czasu sprawdzenia go przez Wynajmującego podczas   zwrotu pojazdu co będzie potwierdzone Protokołem Zwrotu pojazdu. 

III.            Opłaty

Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas  powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. Koszty związane z opóźnieniem zwrotu określa Cennik stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

Opłata za wynajem pobierana jest z góry, wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Stawka obowiązuje w całym okresie najmu, bez względu na zmiany taryf  w Cenniku Wypożyczalni w trakcie jej trwania.

Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.

W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, co najmniej za jeden okres płatności, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie mandaty, kary, opłaty za parkowanie, opłaty za wjazdy do miast, opłaty autostradowe podczas użytkowania pojazdu i upoważniania Wynajmującego do przekazania wszelkim organom egzekucyjnym danych osobowych wraz z  Umową Najmu.

W sytuacji, gdy Wynajmujący otrzyma mandat karny będący wynikiem wykroczenia Najemcy, Wynajmujący wskaże kierującego odpowiednim organom i poinformuje o zaistniałej sytuacji Najemcę drogą listową. Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą administracyjną zgodną z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

Koszt paliwa zużytego podczas wynajmu pokrywa Najemca. Samochód jest przekazywany z pełnym bakiem. Ewentualne wątpliwości, co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 10 km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie Najemca  zobowiązany jest zatankować samochód do pełna, w przeciwnym razie zapłaci opłatę zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

IV.              Zwrot pojazdu

Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca, zapisanego w Umowie, w określonym przez nich terminie. W przypadku zwrotu pojazdu poza siedzibą oddziału, w którym  Najemca zadeklarował zwrot pojazdu skutkować będzie naliczeniem obowiązkowej opłaty dodatkowej zgodnie z Cennikiem zawartym w Regulaminie.

Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu pod rygorem naliczenia kar zawartych w Cenniku.

Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą mailową lub faksem, może być też dokonane w biurze Wynajmującego.

Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji.

W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu, w tym również przy udziale upoważnionych przez Wynajmującego  osób trzecich.

Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu zwrotu samochodu w jego Cenniku.

Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu

odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,

szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),

szkód, które nie zostały zgłoszone przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela,

odszkodowania za szkody spowodowane przez Najemcę, które spotkały się z odmową wypłaty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela

likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki

odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.

V.            Serwis, przeglądy i naprawy

Najemca ponosi wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji pojazdu w czasie trwania umowy , w szczególności koszty zatankowania paliwa, zużytych płynów eksploatacyjnych, mycia, sprzątania oraz parkingów i garażowania pojazdu a także kosztów naprawy ogumienia czy wymiany szyb.

Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego,  przeglądu rejestracyjnego lub sezonowej wymiany opon, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym.

Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód).

Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego.

W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego.

Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca, zakresu i kosztów naprawy.

Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami do wysokości zaakceptowanego kosztorysu.

W przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa Najemca pokrywa pokryje wszelkie koszty  związane z naprawą (takie jak, np.: holowanie, czyszczenie układu paliwowego, konieczne naprawy, części). Stwierdzenie tego faktu może nastąpić, także po kilku dniach od zdania samochodu (zwrot z pełnym zbiornikiem). W takiej sytuacji Wynajmujący natychmiast powiadomi Najemcę i sporządzi protokół zawierający: stan licznika, okoliczności, warsztat naprawczy oraz zabezpieczy próbkę paliwa. Protokół będzie stanowić integralną część umowy. Najemca nie będzie podważał wartości kwoty wyrażonej kosztorysem.

Najemca każdorazowo w przypadku potrzeby wyjazdu poza granice RP powinien uzyskać pisemną zgodę i potwierdzenie Wynajmującego na takowy wyjazd oraz opłacić rozszerzenie ubezpieczenia Asisstance.

W przypadku wyjazdu samochodu poza granice RP wszelkie koszty ewentualnych napraw samochodu, holowania pojazdu za granicami RP, dodatkowych ubezpieczeń pokrywa Najemca w pełnym zakresie. W przypadku wynajmu samochodów, które posiadają polisę Assistance, koszty pokrywa polisa Assistance w zakresie, w jakim polisa  została zawarta. W przypadku nie otrzymania zgody na wyjazd za granicę, na Najemcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości kaucji gwarancyjnej.

VI.          Wypadek, Uszkodzenia, kradzież samochodu – procedura postępowania

W razie wypadku drogowego, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, dowolnego innego uszkodzenia, utraty kluczyków do pojazdu, lub jakichkolwiek innych sytuacji wynikłych z działania niezgodnego z  ustaleniami Umowy , a mającymi wpływ na wartość lub możliwość użytkowania pojazdu będącego przedmiotem najmu, Najemca zobowiązany jest:

W wypadku, w którym są poszkodowani dzielić pierwszej pomocy, powiadomić służby ratunkowe i Policję, nr alarmowy 112

Jeśli miejsce zdarzenia tego wymaga należy je zabezpieczyć oczekując na odpowiednie służby

W każdym zdarzeniu, po wykonaniu czynności nadrzędnych należy niezwłocznie zgłosić zaistniałe zdarzenie Wynajmującemu poprzez Infolinię BM Auto Tel. 609 93 33 97  czynną 24h a następnie postępować według otrzymanych instrukcji. W Wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt VI w ciągu maksymalnie 1 godziny od zaistniałego zdarzenia lub jego wykrycia pod rygorem nieważności ubezpieczenia pojazdu, Najemca  zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący bez możliwości wykupienia udziału własnego w tego typu szkodzie.   

W przypadku szkody, kolizji z OC i AC z winy innego uczestnika ruchu, Wynajmujący nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu lub innych kosztów. Najemca nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami poza udziałem własnym  w szkodzie AC, ale zobowiązuje się do zawiadomienia Policji oraz zgłoszenia do Wynajmującego zaistniałego zdarzenia, znajdującego się w schowku samochodu oraz wypełnienia i przekazania do BM Auto wszelkich potrzebnych dokumentów do likwidacji szkody.

W przypadku braku zgłoszenia szkody, wraz z pełną dokumentacją wymaganą przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, Najemca zostanie w pełni obciążony kosztami szkody.

Najemca oświadcza, że w pełni przyjmuje warunki ogólne Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które Wynajmujący zawarł z tytułu OC i AC.

W każdym przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie koszty szkód, strat, uszkodzeń, zniszczeń, braków lub kradzieży pojazdu podczas jego użytkowania. Dotyczy to również pokrycia udziału własnego przy szkodach AC.

VII.       Obowiązki Wynajmującego

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.

Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni Najemcy samochód zastępczy o ile będzie dysponował pojazdem, który może być przekazany Najemcy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów tj. okresu od godziny 20.00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20.00 dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem w/w czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu.

Wynajmujący zastrzega prawo podstawienia jako samochód zastępczy, pojazdu niższej klasy. W takim wypadku, naliczona zostanie korekta czynszu najmu.

Udostępnienie samochodu zastępczego, nie nastąpi w razie:

utraty dowodu rejestracyjnego,

utraty polisy ubezpieczeniowej,

utraty kluczyków od samochodu ,

utraty tablic(y) rejestracyjnej,

szkód parkingowych i aktów wandalizmu,

unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

VIII.            Ubezpieczenie pojazdów

Samochód posiada ubezpieczenie OC  i  AC. Udział własny Najemcy w szkodach wynosi każdorazowo:

Dla samochodów z grup A, B, C, C+,                 1.000,00 zł netto

Ubezpieczenie zwalnia (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem wszelkich zdarzeń, które stanowić będą o odmowie wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy działań lub zaniedbań Najemcy.

W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę.

Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowań wykraczających poza kwoty wynikające z Cennika stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy, szczególnie w sytuacjach, gdy zaistniałe zdarzenie ma wpływ na obniżenie wartości pojazdu znacznie przekraczające uzyskaną wg Cennika kwotę odszkodowania. 

Najemca i Drugi Kierowca oświadczając, że zapoznali się z postanowieniami zawartymi w polisie wynajmowanego pojazdu. 

Samochody mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu oraz dokonaniu opłaty dodatkowej wg. Cennika stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy.

Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.

IX.            Odbiór pojazdu

Przekazanie pojazdu nastąpi w miejscu ustalonym w rezerwacji. W przypadku , gdy miejsce przekazanie jest poza siedzibą Wynajmującego do kwoty ceny najmu zostanie doliczona opłata dodatkowa zgodnie z Cennikiem.

Odbierający samochód musi przy sobie posiadać:

dokumenty określone w pkt. II

Kartę płatniczą lub gotówkę w celu dokonania płatności za wynajem oraz wniesienia kaucji,

W wypadku, jeśli Wynajmujący po podpisaniu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu.

W sytuacji nieodebrania przez Klienta pojazdu w uzgodnionym terminie oraz do 12 godzin od upływu tego terminu Umowa ulega rozwiązaniu z winy Najemcy. Wynajmujący zatrzyma w takiej sytuacji całość opłaty wniesionej przez Najemcę na poczet umowy.

Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu, wskazanej w Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.

X.          Postanowienia końcowe

Wszystkie wymienione w cenniku ceny są cenami netto i należy je powiększyć o obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Wynajmujący oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883). Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych osobowych w archiwach oraz systemach informatycznych celem przetwarzania danych umożliwiających prawidłowe sporządzenie umowy, obsługi umów bieżących oraz zakończonych, przekazywania Najemcy materiałów marketingowych, przekazywania danych Najemcy właściwym organom w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, w przypadku powstania wierzytelności nieuregulowanej w terminie przekazywania danych firmom windykacyjnym współpracującymi z Wynajmującym, realizacji cesji wierzytelności nieuregulowanej w terminie bez uzyskiwania zgody.

W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący i Najemca ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.

 

 

 

Załącznik nr 1 Regulaminu

CENNIK

Podstawa opłaty

Cena netto

Kaucje dla grup

 

A, B, C, C+

1 000 zł

Udział własny w szkodzie dla samochodów grup:

 

A,B,C,C+

1 000 zł

Zniesienie udziału własnego w szkodzie za dobę

 

A,B,C,C+

50 zł

Naruszenie przepisów porządkowych regulaminu

 

Złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie 

500 zł

Złamanie zakazu przewożenia zwierząt

500 zł

Zwrot brudnego samochodu 

70 zł

Zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku 

300 zł

Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem 

250 zł

Uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu

500 zł

Opłata administracyjna (np. Identyfikacja winowajcy mandatu)

50 zł

Opcje dodatkowe wynajmu

 

Fotelik dla dziecka od 0-13 kg, za cały wynajem 

30 zł

Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr 

0,35 zł

Wyjazd za granicę bez zgody wynajmującego za każdą dobę najmu

200 zł

Odbiór / zwrot pojazdu w godzinach 20.00 - 7.00 (za czynność)

50 zł

Odbiór / zwrot w dni wolne od pracy (za czynność)

50 zł

Wyjazd za granicę za zgodą Wynajmującego, za cały wynajem

200 zł

Odbiór / zwrot poza granicami administracyjnym miasta, w którym BM Auto ma swoją siedzibę 49 zł plus 2zł za każdy km

50 zł

Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej

250 zł

Zwłoka w zwrocie samochodu

Trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki

Naprawy

 

Uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka nieoryginalnego 

30 zł

Uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka oryginalnego 

100 zł

Holowanie samochodu niesprawnego lub uszkodzonego za każdy km liczone w jedną stronę 

7 zł

Dotankowanie brakującego paliwa za każdy litr

9 zł

Zagubienie kluczyka / pilota od alarmu (za element)

500 zł

Koszt napraw blacharskich, lakierniczych, mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia

Koszt usługi lub części + 35%

Uszkodzenie lub brak kluczyka

900 zł

Uszkodzenie lub brak panelu do radia

350 zł

Uszkodzenie lub utrata dokumentów pojazdu (np.: książka gwarancyjna, instrukcja obsługi) 

500 zł

Uszkodzenie lub brak dowodu rejestracyjnego, naklejki na szybie, tablicy rejestracyjnej lub polisy ubezpieczeniowej (za każde) 

200 zł

Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem 

2 500 zł

Zatankowanie do samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa

500 zł plus koszty naprawy wg. kosztorysu naprawy ASO

Demontaż, zamiana części i przeróbki samochodu bez zgody Wynajmującego

2 000 zł

Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku

200 zł plus koszt oryginalne części wg. cennika ASO

 

 

Podane ceny są cenami netto – należy do nich doliczyć 23% podatku VAT